Om de kwaliteit van onze egymstudio te waarborgen, hanteren wij een maximum aantal leden. Daarom is er voorlopig een ledenstop en zijn er geen proefsessies beschikbaar.

close

Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Indien u lid van ons bent of wenst te worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dient u dit te doen in overeenstemming met duidelijke en transparante overeenkomsten. Door u in te schrijven verklaart u dat u deze voorwaarden en de regels en voorschriften van @[CLUBNAME]@ hebt gelezen en aanvaard en dat u in overeenstemming met deze voorwaarden en voorschriften zult handelen.

Verstrekker: de persoon die een dienst vesrtrekt in de praktijk.

Lid(leden): U kunt bij ons lid worden als u een natuurlijke persoon bent van ten minste 18 jaar oud. @[CLUBNAME]@ kan van u verlangen dat u door middel van het tonen van uw identiteit bewijst dat u de eigenaar bent van de lidmaatschapskaart of dat u ten minste 18 jaar oud bent.

 

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP EN TOEGANG

a.    U kunt zich op een van de volgende manieren abonneren:

1. op de @[CLUBNAME]@ website, door het online registratieformulier in te vullen (https://[CLUBNAME].clubplanner.be/registration/); of

2. in de praktijk, door ter plaatse bij onze gastheer het inschrijvingsformulier in te vullen aan de balie.

b.    Als u zich inschrijft via de website van @[CLUBNAME]@, hebt u het recht om uw lidmaatschap zonder opgaaf van redenen op te zeggen binnen 14 duidelijke dagen vanaf de dag van uw inschrijving. U kunt dit doen volgens een van de methoden beschreven in Sectie 8b. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op een in de op de praktijk gedane inschrijving. Indien u besluit gebruik te maken van uw herroepingsrecht en het abonnement gedurende deze periode van 14 dagen niet hebt gebruikt, is de herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap binnen deze periode van 14 dagen is gebruikt, kan @[CLUBNAME]@ zich het recht voorbehouden een deel van het betaalde lidmaatschapsgeld pro rata in te houden (d.w.z. vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van annulering, met inbegrip van eventueel inschrijfgeld).

 

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING, DUUR

a.    Wij bieden verschillende soorten abonnementen of formules (coaching/groepslessen) aan waarvan u alle details op onze website of in de praktijk kunt vinden.

b.    Bij uw inschrijving geeft u aan welk type abonnement of beurtenkaart u wilt nemen. U kunt zich abonneren op al onze soorten lidmaatschap voor :

1. een verbintenisperiode van ten minste één jaar, automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met maandelijkse betaling of

2. de flexibele optie: een vaste periode van 6 maanden, die automatisch voor onbepaalde tijd wordt verlengd tenzij u om beëindiging ervan verzoekt, met maandelijkse betaling of

3. een beurtenkaart van 10 beurten voor groepslessen met een geldigheid van 1 jaar of

4. een losse groepsles of een proeflesgeldig voor 3 verschillende groepslessen of

5. Combinatiepakketten van voorgaande producten

c.     Het groepslessenrooster kan door Groepspraktijk Zenhoeve desgewenst uitzonderlijk worden gewijzigd, ook behoudt Groepspraktijk Zenhoeve zich het recht voor lessen te annuleren bij te weinig inschrijvingen (ten laatste 30 minuten voor aanvang lessen) of als gevolg van overmacht.

d.    Bij wijzigingen door de lesgever worden uiteraard geen beurten aangerekend. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaal ruimte van Groepspraktijk Zenhoeve of via vermelding op de website & per e-mail.

e.    Uitschrijven kan te allen tijde tot exact 2u voor de aanvang van de les. Zodoende hebben niet ingeschreven yogi’s bij volgeboekte lessen, voldoende tijd om zich in te schrijven of van de nieuwe vrij gekomen plaats op de hoogte gesteld te worden. Inschrijven kan tot 1 uur voor aanvang van de les.

f.     Inschrijven voor de lessen gebeurt online via de website. Na online inschrijving is de klant verzekerd van zijn/haar plaats in de desbetreffende les, op voorwaarde dat de betaling door Groepspraktijk Zenhoeve ontvangen is.

g.    Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de klant op een wachtlijst geplaatst. De klant krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.

 

ARTIKEL 4: VERGOEDINGEN EN BETALING

a.    Alle soorten lidmaatschap hebben hun eigen tarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van @[CLUBNAME]@.

b.    Als u lid wordt van @[CLUBNAME]@, vragen wij inschrijfgeld. Indien uw lidmaatschap is verlopen en u opnieuw lid wenst te worden, dient u opnieuw inschrijvingsgeld te betalen.

c.    Wanneer u lid wordt, is het abonnementsgeld verschuldigd vanaf de datum van inschrijving. De machtiging voor de SEPA-incasso wordt op hetzelfde moment van kracht. Alle abonnementen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd overeenkomstig de artikelen 4d en 4e.

d.    @[CLUBNAME]@ biedt haar leden ook de mogelijkheid om de overeengekomen contractperiode in één keer vooruit te betalen via online betaling of per creditcard (als u kiest voor een contract met een bindende verbintenisperiode van een jaar door volledige vooruitbetaling). In dat geval zal er geen maandelijkse SEPA-incasso worden geïnitieerd.

e.    Als wij om welke reden dan ook niet in staat zijn uw betaling te innen (bijv. wegens annulering, onvoldoende saldo, enz.), zullen wij het incasso-verzoek terugsturen naar uw bank. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, wordt uw toegang geblokkeerd totdat u aan uw betalingsverplichting voldoet.

f.    Indien u, na aanmaning, nog steeds niet aan uw betalingsverplichting voldoet, wordt u geacht in verzuim te zijn. Vanaf dat moment zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van de verschuldigde bedragen vermeerderd met de wettelijke rente (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsmede een forfaitair bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden ons evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen, mits bewijs van de geleden schade, en het contract eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat u enige schadevergoeding verschuldigd bent. Wij hebben ook het recht om onze vordering uit handen te geven aan een derde partij, waaronder een incassobureau.

g.    Als wij een contract van bepaalde duur in de zin van artikel 3 opzeggen, bent u ons de nog verschuldigde bijdragen voor de resterende duur van het contract verschuldigd. De in bovenstaand artikel 4 bedoelde rente en forfaitaire som zijn van overeenkomstige toepassing op deze bedragen.

h.    Wij behouden ons het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden na het einde van de contractperiode te wijzigen. Wij zullen u steeds een opzegtermijn van één maand in acht nemen, waarna u de mogelijkheid heeft de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits u ons hiervan schriftelijk (e-mail of aangetekende brief) in kennis stelt, met uitzondering van de lidmaatschapsovereenkomst, die flexibel kan worden opgezegd. In geval van opzegging dient de opzegging te geschieden binnen 4 weken na de aankondiging van de wijziging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken. Bij gebreke van tijdige opzegging zal het contract met de gewijzigde voorwaarden worden verlengd tot een contract voor onbepaalde tijd, dat ook in dit kader kan worden opgezegd zoals in het contract is bepaald. Tariefwijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden toegepast, ongeacht de hoogte ervan, en geven geen recht op opzegging.

i.    Alle vooruitbetaalde producten worden niet terugbetaald.

 

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP

a.    De Zenhoeve polsband is eigendom van @[CLUBNAME]@ en mag alleen door u gebruikt worden voor de duur van het Contract.

b.    De Overeenkomst en/of polsband mag niet aan een derde worden overgedragen.

c.    Als Lid bent u verantwoordelijk voor de manier waarop de Overeenkomst en/of polsband worden gebruikt of misbruikt.

d.   Onder beurtenkaart wordt verstaan; een beurtenkaart bestaande uit 10 lesmomenten die de deelnemer toegang verschaft tot aangeboden groepslessen. Verder kan er ook les gevolgd worden via een losse les of via een proefkaart die 3 weken geldig is en waarbij er bij deze laatste optie steeds één proefles kan gevolgd worden bij 3 verschillende disciplines.

 

 

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

a.    @[CLUBNAME]@ vermeldt de openingsuren van haar praktijk op haar site. In sommige gevallen kunnen andere openingstijden worden toegepast, bijvoorbeeld bij ongevallen, feestdagen of overmacht.

b.    @[CLUBNAME]@ heeft het recht om op basis van objectieve redenen de openingstijden (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of permanent te wijzigen. @[CLUBNAME]@ kan eenzijdig een permanente wijziging aanbrengen, mits deze slechts van ondergeschikte betekenis is ten opzichte van het totale aantal openingsuren of de begin- of eindtijd. Dit is in ieder geval tot twee uur vóór of na de opening en/of sluitingstijd.

c.    De openingsuren kunnen nooit als absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het sluiten van de overeenkomst worden gesteld. U kunt deze aanpassing nooit gebruiken om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, temeer daar het @[CLUBNAME]@’ voornaamste verplichting is om de fitnessruimte en de bijbehorende apparatuur beschikbaar te stellen, tenzij u kunt aantonen dat u ten minste 50% van uw bezoeken aan de praktijk hebt gebracht op een tijdstip waarop de betreffende praktijk niet meer geopend is; voor de bepaling van deze 50% geldt een minimum van 4 bezoeken in de afgelopen 6 maanden. In dat geval zal @[CLUBNAME]@ het te veel betaalde bedrag terugbetalen.

d.    Wij willen de praktijk goed onderhouden en soms ontkomen wij niet aan een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting. Dit kan het geval zijn als wij de praktijk moeten sluiten wegens werkzaamheden of overmacht bijvoorbeeld.

 

ARTIKEL 7: VERHUIZING OF VERWONDING

a.    In dat geval bieden wij u de mogelijkheid om uw Contract voortijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 Weken. Wij zullen u vragen te bewijzen dat u van adres bent veranderd door ons een kopie van een adresbewijs van minder dan 3 maanden oud te bezorgen.

b.    We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt trainen. Voor alle vormen van lidmaatschap kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw lidmaatschap om medische redenen op te schorten, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden:

Het lidmaatschap kan alleen worden opgeschort nadat @[CLUBNAME]@ een geldige medische verklaring heeft ontvangen (per e-mail aan info@zenhoeve waarin staat dat het lid tijdelijk niet in staat is om te sporten;

het medisch attest vermeldt dat vanaf het moment dat het attest aan @[CLUBNAME]@ is toegezonden, een schorsing van ten minste één maand vereist is;

de opschorting is van kracht vanaf het moment van ontvangst door @[CLUBNAME]@ en heeft geen terugwerkende kracht

De schorsing geldt voor een bepaalde periode en eindigt op de datum die op het overgelegde medische attest is vermeld;

schorsing verschuift de duur van uw contract evenredig met de duur van de schorsing;

voor de verwerking van de opschorting wordt een eenmalig bedrag van 5 EUR aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

c.    Als u een medische verklaring overlegt waarin staat dat u gedurende een periode van ten minste 12 maanden vanaf de datum van indiening van de medische verklaring niet in staat zult zijn om aan sport te doen, zal @[CLUBNAME]@ uw lidmaatschap op uw verzoek beëindigen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek hiertoe, samen met de medische verklaring (per e-mail of per post aan de klantenservice van @[CLUBNAME]@);

d.    Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt overgelegd nadat een gerechtelijke procedure is ingeleid om de verschuldigde leges te innen, wordt het niet meer aanvaard.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

a.    Indien u een Contract hebt afgesloten voor de minimum verbintenisperiode van één jaar en betaling om de 4 weken, kunt u dit opzeggen ten laatste 4 weken voor het verstrijken van het Contract. Doet u dit niet, dan wordt het Contract voor onbepaalde tijd verlengd en kan het vervolgens op elk moment zonder schadevergoeding worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één periode van 4 weken.

b.    U kunt uw overeenkomst beëindigen op de website of op de @[CLUBNAME]@ mobiele app, per e-mail of per post. Als u per e-mail of per post opzegt, vermeld dan de volgende informatie: uw volledige naam, uw lidkaartnummer.

c.    Ons doel is in onze praktijk een klimaat te scheppen waarin iedereen elkaar respecteert en zich aan de geldende regels houdt. Als u zich niet houdt aan de voorwaarden van de overeenkomst, het reglement of deze algemene voorwaarden, of als u gedrag vertoont dat onaanvaardbaar wordt geacht (roken, gebruik van alcoholische dranken of drugs, vandalisme, discriminerend, ongewenst of aanstootgevend gedrag,… ) , kan @[CLUBNAME]@ u de toegang tot de praktijk ontzeggen en de overeenkomst eenzijdig beëindigen wegens wangedrag (met onmiddellijke ingang). Opnieuw inschrijven na een dergelijke uitsluiting is een legitieme reden voor onmiddellijke beëindiging van het nieuwe abonnement en een restitutie pro rata, met uitzondering van het inschrijfgeld dat bij @[CLUBNAME]@ zal blijven.

d.    Bij @[CLUBNAME]@ nodigen we je uit om samen met anderen te komen trainen. U mag echter geen personal training diensten aanbieden in onze praktijk of andere commerciële activiteiten ontplooien, aangezien personal training diensten alleen mogen worden verleend door onze kinesisten en coaches die onafhankelijke professionals zijn en met wie wij exclusief samenwerken. Als u zich niet aan deze regel houdt, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en kan @[CLUBNAME]@ een vergoeding eisen voor eventueel geleden schade.

e.    Als u een ander persoon de praktijk laat betreden in overtreding van de regels in deze Voorwaarden of de Huisregels, ongeacht of zij Lid zijn of niet, bijvoorbeeld door hen samen met u door de deur binnen te laten of hen uw polsband of QR code te geven zonder hun eigen polsband, kan @[CLUBNAME]@ u de waarde van een Intake trainingssessie in rekening brengen en uw toegang tot de praktijk blokkeren tot het moment dat u dit bedrag betaald heeft. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarden of de regels en voorschriften heeft @[CLUBNAME]@ het recht de overeenkomst te beëindigen.

f.    Als u kunt aantonen dat @[CLUBNAME]@ ernstig tekortschiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, en alleen als u @[CLUBNAME]@ binnen 7 dagen na kennisneming van een dergelijke tekortkoming per aangetekende brief op de hoogte stelt, zal @[CLUBNAME]@ de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en, indien van toepassing, een vergoeding betalen voor de geleden schade. Onder dit laatste valt niet de inrichting daar deze als aanvaard en gekend zal worden beschouwd door deel te nemen aan de lessen zonder eerdere kennisgeving aan de praktijk. Als wij u verschuldigde bedragen niet terugbetalen, hebt u recht op betaling van de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente en een forfaitair bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 euro voor alle buitengerechtelijke kosten, zoals beschreven in artikel 4f.

g.    Elke andere wijze van beëindiging door u dan die vermeld in de artikelen 7a, 7b, 8a, 8b, zoals eenzijdige beëindiging van de maandelijkse betalingen, zal beschouwd worden als een onwettige beëindiging van het Contract. In dergelijke gevallen blijven alle lidmaatschapsgelden verschuldigd. Als u deze vergoedingen niet vrijwillig betaalt, kan @[CLUBNAME]@ een incassobureau inschakelen om de verschuldigde vergoedingen te innen. Artikel 4f hierboven zal derhalve vanaf die datum van toepassing zijn.

ARTIKEL 9: RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID

a.    Het beoefenen van elke sport houdt risico’s in. Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, moet u zelf kunnen beoordelen waartoe u in staat bent. U kunt gebruik maken van een personal trainer, een introductiesessie of vertrouwen op de tips en adviezen die wij geven in onze app of via andere middelen in de praktijk. Maar u blijft altijd verantwoordelijk voor de manier waarop u sport en de keuzes die u daarbij maakt. Het gebruik van onze faciliteiten is op eigen risico. Als u twijfelt aan uw lichamelijke conditie, raden wij u aan medisch of specialistisch advies in te winnen om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor uw sport.

b.    @[CLUBNAME]@ noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied (inclusief de parkeergelegenheid) van de vestiging.

c.    U wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen naar de praktijk. @[CLUBNAME]@ stelt altijd kluisjes ter beschikking, maar het gebruik ervan is op eigen risico. De ervaring heeft ons geleerd dat geen kluisje veilig is voor ervaren dieven. @[CLUBNAME]@ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

 

ARTIKEL 10: KLACHTEN

Wij streven ernaar iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze sportfaciliteiten. Als u een klacht heeft, betreuren we dat, maar we willen natuurlijk dat u het ons laat weten. U kunt in de eerste plaats contact opnemen met één van onze verstrekkersen in de tweede plaats met de klantenservice van @[CLUBNAME]@, zoals beschreven op onze website.

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

a.    Om uw overeenkomst uit te voeren, verzamelen en bewaren wij een aantal van uw persoonsgegevens. @[CLUBNAME]@ zal uw persoonsgegevens op passende en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

b.    In dit verband vermeldt de privacyverklaring van @[CLUBNAME]@ welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij persoonsgegevens verwerken. Voorts wordt in de verklaring uitgelegd hoe belanghebbenden hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

c.    Om de veiligheid van mensen en eigendommen in en rond onze praktijk te waarborgen, maken wij gebruik van video- en audiobewakingsapparatuur om de praktijk maximaal per dag open te houden. Video- en audiobewaking is beperkt tot de parking, sportzalen, balie en wachtzalen en is niet aanwezig in de toiletten, douches en kleedkamers.

d.   Noch Groepspraktijk Zenhoeve, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied (inclusief de parkeergelegenheid) van de vestiging.

 

ARTIKEL 12: WIJZIGING VAN GEGEVENS

a.    Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (bijv. adres of bankgegevens) dient u direct via MyClubApp door te geven aan de klantenservice.

b.    In het geval dat dergelijke wijzigingen niet worden doorgegeven en @[CLUBNAME]@ kosten moet maken om de nieuwe persoonsgegevens te verkrijgen, worden deze kosten in rekening gebracht aan het Lid.

 

ARTIKEL 13: CONTACTINFORMATIE KLANTENSERVICE

a.    Onze contactgegevens voor de klantenservice zijn als volgt:

online op onze website, postadres: [CLUBADDRESS] [CLUBZIP] [CLUBCITY].

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a.    Deze voorwaarden en alle door of met @[CLUBNAME]@ gesloten contracten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

b.    Alle geschillen met betrekking tot het tussen het Lid en @[CLUBNAME]@ gesloten contract zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Mechelen.

c.    Zoals u weet, houdt @[CLUBNAME]@ zich onder meer aan de “Gedragscode voor de Fitnessindustrie”. U kunt de gedragscode inzien via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf

ARTIKEL 15: SLOTBEPALING

a. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.